O projektu

section-cover


Kroz brojne aktivnosti, Projekat pruža ekspertizu i prenos praktičnih znanja u pravnim, strateškim, institucionalnim i aspektima izgradnje kapaciteta u vezi sa reformom pravosuđa i koordinacijom i praćenjem sprovođenja mera Akcionog plana za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava. Projekat doprinosi jačanju institucionalnih kapaciteta Ministarstva pravde kao vodeće institucije u sektoru.

Sektor
  • Vladavina prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/138191/DH/SER/RS
Komponente
  • Normativni okvir i standardi
  • Sprovođenje zadataka i obaveza Ministarstva pravde
  • Koordinacija, nadgledanje i izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 od strane Ministarstva pravde
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
2.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Maj 2018. - Oktobar 2022.
Korisnik
Ministarstvo pravde
Implementiran od strane
konzorcijuma koji predvodi GDSI Limited