PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE IKT PROJEKTIMA U OBLASTI PRAVOSUĐA

24. Februar 2020.

Kao podršku Ministarstvu pravde u poboljšanju procesa upravljanja projektima u oblasti informaciono- komunikacionih tehnologija (IKT), a sa posebnim fokusom na uloge i dužnosti Projektnog odeljenja Ministarstva pravde, Odeljenja za e-pravosuđe i Sektorskog saveta za IKT, Projekat je pripremio Procenu i preporuke za poboljšanje planiranja, programiranja, primene i nadgledanja IKT projekata u sektoru pravde i Priručnik sa fokusom na planiranju, programiranju, sprovođenju i praćenju IKT projekata u sektoru pravde. Dokument Procena i Preporuke izrađen je sa ciljem da pomogne institucijama i organizacionim jedinicama u njihovom radu na planiranju, programiranju, sprovođenju i nadgledanju IKT projekata u sektoru pravde, i da kroz set od 19 preporuka uvede napredniji, bolje postavljen i usklađeniji pristup svih strana u radu na terenu, kao i da doprinese razjašnjenju uloga i odgovornosti sva tri tela zadužena za upravljanje projektnim ciklusima u oblasti IKT-a.

Procena i Preporuke, kao i Priručnik predstavljeni su predstavnicima Sektora za pravosuđe i Sektora za evropske integracije i međunarodne projekte, 24. februara 2020., na Orijentacionom sastanku koji su organizovali Ministarstvo pravde i Projekat.  Tokom prezentacije, učesnici su zaključili da su oba dokumenta obuhvatila složenost procesa i suštinu izazova sa kojima se različite organizacione jedinice susreću u svom radu od samog početka do kraja ciklusa upravljanja projektima,  i da shodno tome očekuju da se primena istih pokaže od izuzetnog značaja u praksi.