UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJSKIH VEŠTINA U CILJU PROMOCIJE AKTIVNOSTI IZ AKCIONOG PLANA ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 23

7. Mart 2020.

Zajedno sa Ministarstvom pravde, tokom februara I marta ove godine, Projekat je organizovao seriju radionica pod nazivom ‘Komunikacijske veštine za promociju aktivnosti iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, za službenike Ministarstva pravde i ključne kontakte za implementaciju AP za Poglavlje 23’.                   

Cilj ove obuke je unapređenje veština potrebnih za efikasnu komunikaciju rezultata koji proizilaze iz sprovođenja Akcionog plana za Poglavlje 23, odnosno bolje razumevanje i promociju ključnih mera reformi koje je Vlada Srbije preduzela poslednjih godina, kao i koristi za građane Srbije koje su posledica ovih mera.

Više od 25 predstavnika nadležnih institucija za sprovođenje mera iz AP 23 prisustvovalo je ovim obukama, učestvujući aktivno u praktičnim vežbama i predavanjima osmišljenim da pripreme učesnike  za komunikaciju sa ciljnim javnostima, posebno medijima i širom javnošću.